Чувствителност на хлебарки Blattela Germanica


Чувствителност на хлебарки Blattela Germanica към някои инсектициди

След продължителен период на прекъсване (над 5 години), през 2004 г. в лаборатория "Медицинска арахноентомология и зоология с дезинсекция и дератизация" на НЦЗПБ се възобновиха проучванията върху чувствителността на щамове хлебарки Blattella germanica (L.) към най често прилаганите в практиката инсектициди. Те продължиха и през 2005г. Това се наложи поради зачестилите сигнали за недостагьчна ефективност на обработките срещу хлебарки.

През 2004 г. бяха проведени проучвания върху статуса на резистентност на пет щама хлебарки Blattella germanica от град София

-        два щама от вивариума и мазето на НЦЗПБ и по един от отделенията на институт Пирогов, Александровска болница и общежития на Студентски град, към инсектициди от трите основни групи- от фосфорорганичните  - диазинон   и  хлорпирифос,  от  карбаматите - пропоксур и от пиретроидите - циперметрин и алфа циперметрин.
Установено беше, че всички проучени от нас щамове хлебарки са с висока чувствителност към фосфоорганичните препарати диазинон и хлорпирифос. Към карбамата пропоксур чувствителността беше запазена ( с изключение на щамовете НЦЗПБ Вивариум и Пирогов, които са над два пъти по устойчиви от лабораторния щам).Към пиретроидните препарати циперметрин и алфа-циперметрин всички изследвани щамове показаха намалена чувствителност, особено добре изразена в LT90, където индексите на резистентност се движеха в границите от 3 до 24.

През 2005г. към същите инсектициди (с изключение. на диазинон) допълнително беше проучена степента на устойчивост на щам кафяви хлебарки от гр. Ловеч (фиг.1). Получените резултати показват висока чувствителност към хлорпирифос, пропоксур, циперметрин и алфа-циперметрин, както в LT50 така и в LT90 - (без за Ri 90 за алфа циперметрин - 4).

Беше проучена и чувствителността на шест щама хлебарки (пет от гр. София и един от гр. Ловеч) към синтетичния пиретроид бета-цифлутрин. На фиг. 2 са представени стойностите на индексите на резистентност в LT50 и LT90. В LT50 Ri варира от 1 до 4/ - няма изявена резистентност, но в LT90 природните щамове показват намалена чувствителност ( средна по степен резистентност) от 9 до 20 пъти по-малка в сравнение с чувствителния щам хлебарки.

Продължиха и проучванията върху чувствителността на хлебарките към най-широко прилагания препарат за борба с тях - алфа-циперметрин. Изследвани бяха четири щама кафява хлебарка от различии градове на България - Ловеч, Пирдоп, Созопол и София (фиг.З). Резултатите показват, че е запазена е чувствителността на щам Ловеч. В LT50 намалена чувствителност показа само щам Созопол -      Ri e 10. В LT90 три от щамовете - Пирдоп, Созопол и София-НЦЗПБ показват намалена чувствителност - стойностите на Ri са от 11 до36.

От голям практическо значение при борбата с хлебарките е периодът от време, необходим за възвръщане на нормалната чувствителност на резистентните популации. Във връзка с това проведохме проучване, което да установи как се е променила степента на чувствителност към алфа-циперметрин на петте щама от гр. София

- два щама от вивариума и мазето на НЦЗПБ и щам Студентски град, Александровска болница и Пирогов, след като са отглеждани една година в лаборатории условия без контакт с инсектициди.

На фиг. 4 са представени сравнително стойностите на индексите на резистентност в LT50 за 2004 г. и 2005 г. При щам Студентски град и Пирогов няма никаква промяна в чувствителността ( 4,3 и 5). При щам НЦЗПБ Мазе има леко понижение на устойчивостта - от 4,3 на 3,2. При щам Вивариум и Александровска болница стойността на индекса е по-висока в сравнение с 2004 г., съответно от 1.3 на 2,5 и от 2.9 на 3,7.

На фиг. 5 са представени сравнително стойностите на индексите на резистентност в LT90 за 2004 и 2005 г.  При три от щамовете -НЦЗПБ Вивариум, НЦЗПБ Мазе и Студентски град, устойчивостта е намаляла с 1-2 единици. При щамове Александровска болница и Пирогов индексите на резистентност са с приблизително двойно по-високи стойности за 2005 г. в сравнение с 2004 г. Тези резултати вероятно се дължат на разнородността на популациите хлебарки и на различната чувствителност на екземплярите, използвани при опитите. Сравнителните проучвания на чувствителността към алфа-циперменрин през 2004 г. и 2005 г. на петте щама хлебарки сочат, че периодът от една година без контакт с инсектициди не е достатъчен са
възвръщане на чувствителността на резистентната популация.

Изводи за имунитета на хлебарките

Щам Ловеч показа запазена чувствителност към хлорпирифос. пропоксур, циперметрин и алфа-циперметрин

Към бета - цифлутрин установихме запазена чувствителност в LT50 при шестте изследвани щама и средна по стойност резистентност в LT90 (Ri от 9 до 20)

Към алфа-циперменрин установихме, както висока чувствителност (щам Ловеч), така и средна по стойност резистентност. Щам Созопол показва намалена чувствителност в LT50 и LT90, а щамовете Пирдоп и София -НЦЗПБ са със завишени стойности на Ri в LT90)

Сравнителните проучвания на чувствителността към алфа-циперменрин през 2004 г. и 2005 г. на петте щама хлебарки сочат, че периодът от една година без контакт с инсектициди не е достатьчен за  възвръщане на чувствителността на резистентната популация.

 

Източник: С. Бонева, К. Алфандари, Н. Миткова, Т. Христова

 


Сподели във Facebook


Comments (0)This thread has been closed from taking new comments.