Защита от гризачи и строителни особености


Защита от гризачи и строителни особености

 

Присъствието на гризачи в предприятията за производство на храни крие сериозни здравни рискове от една страна, а от друга, те нанасят и не малки преки и косвени икономически щети. Това наложи въвеждането на НАССР (ССР - Critical Con­trol Points) в България, както и спазване на международните стандарти за качество и контрол на храните: ISO, GMP съобразно хранителният кодекс (1, 2, 3).

В съществуващите нормативни документи, уреждащи въпроса по ограничаване на проницаемостта за гризачи на производствените и спомагателни сгради в ПХВП, изискванията за "плъхонепроницаемост" на практика се посочват само фиктивно, но изпълнението им не се контролира и не се санкционира. Със сключването на договори за контрол върху гризачите със специализирани фирми, собствениците на такива предприятия считат, че са направили всичко необходимо от своя страна. Фирмите - изпълнители по договорите, в желанието си да запазят възможностите за договориране на дератизирането на такива предприятия, възприемат задълженията си само в прекия им смисъл - да унищожават гризачите. Така и от двете договориращи контрола върху гризачите страни се пропуска най-важната предпоставка за успеха на този контрол - превенцията. До каква степен нашите предприятия на хранителната промишленост и търговия са заплашени от проникване на гризачи в тях и дали сме готови за реализирането на този тип превенция?

За да си отговорим на този въпрос проведохме проучвания върху възможностите и нивото на осъществяване на строително-техническа превенция от гризачи както в предприятия на хранителната промишленост (ПХВП), така и в крупни обекти за търговия с хранителни стоки, т. е. там където най-напред би трябвало да се внедри и спазва новия подход към гризачите.

 МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Проучванията са проведени през периода 2007-2008 г. в общо 18 предприятия за производство на хранителни продукти и 6 крупни супермаркети. И в двата типа обекти е направена цялостна конструктивно-строителна характеристика на външната и вътрешна плъхопроницаемост.

РЕЗУЛТАТИ

Обобщените данни за възможните пътища за плъхопроницаемост отвън и вътре в сградите на наблюдаваните обекти са представени в процентно съотношение на фигура 1, 2, 3, и 4. Към настоящия момент външната плъхопроницаемост е относително ниска. При липса на други причини (катаклизми, умисъл или немарливост към затварянето на прозорци и врати) в бъдеще тя би се осъществила със забавено темпо, успоредно със стареенето на сградите. При една част от предприятията вече се забелязват пукнатини в основите на постройките, които при липса на превантивни дератизационни и ремонтни мерки, могат да бъдат ползвани за проникване от гризачите. В част от предприятията с по-малък капацитет, през горещите месеци установявахме отворени врати и прозорци, с цел вентилация на някои помещения.

Външните разклонения на канализацията в повечето случаи не бяха в достатъчна степен защитени от плъхопроницаемост, а околностите на тези предприятия не винаги са хигиенизирани и благоустроени. Нерядко в непосредствена близост до ПХПВ се намират стари сметища (фиг. 5) или отдав на нестопанисвани постройки (фиг. 6).

Въпреки новото строителство или основни ремонти със съвременни строителни средства, вътрешна плъхопроницаемост в почти всички предприятия практически не е реализирана. PVC панелите се използват широко в развитите страни и вече са навлезли във вътрешния интериор и в нашите предприятия, но с една „малка" разлика, която гризачите в бъдеще ще превърнат в голям проблем. Това е качеството на техният монтаж. Въпреки изискванията за осигуряване на идеално плътни и гладки ъгли и сглобки, при монтажа на тези елементи в нашите предприятия остават ръбове удобни за захапване и прегризване, цептанини и пролуки, през които гризачите след съответно разширяване, могат да се промъкват, като например дупките, оставяни около кабели и тръби, преминаващи през стени и тавани (фиг.7а,б,в). Контролните органи по изпълнението на санитарните изисквания (ДВСК и РИОКОЗ) санкционират предприятията само при установяване на висока численост на гризачи, но не и при занемаряване на превенцията. В унисон с новите изисквания за добри производствени практики(1, 2), според нас, би било целесъобразно да се въведат изисквания и практика на строг контрол за осигуряване в максимална степен на плъхонепроницаемост на сградите в този сектор, да се изисква хигиенизиране и благоустройство на околната среда на такива предприятия. Едновременно с това, в самото общество е нужно да се изгражда хигиенна култура и навици на непримиримост към вредните гризачи. Тази непримиримост трябва да надхвърли пределите на едно отделно предприятие или обект и да стане хигиенна норма. Необходимо е активно отношение на всеки един член на гражданскою общество, защото гризачите не трябва да ги има около нас, около нашата храна и особено там, където тя се произвежда.

 Източник:

КОНСТРУКТИВНО - СТРОИТЕЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ГРИЗАЧИ НА ОБЕКТИТЕ НА ХРАНИТЕЛНО -ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Сл. Кесякова, 3. Цанкова


Сподели във Facebook


Comments (0)This thread has been closed from taking new comments.